shutterstock_215035738-1024x670

APC eetilised normid kootsingus, toetudes International Coach Federation (ICF) standarditel.

 1. Kootsingu reeglistik
 1. Ma võtan kohustuse käituda parimates kootsi kutse traditsioonide põhjal ning luban, et väldin igasuguseid tegevusi ja kõikvõimalikke tegevusi, mis võivad mõjuda kootsi töökutsele negatiivselt.

2.Ma ei räägi kunagi, seda mis ei vasta tõele või seda, mida on võimalik võtta kahemõtteliselt, see tähendab, et ma ei tee kirjalikke valeväiteid, mis on seotud kootsingu tööga.

 1. Ma austan erinevaid lähenemisviise kootsingus. Ma austan oma töökaaslaste panust ja vaeva ning ei hakka omandama endale nende tehtud tööde tulemusi.
 2. Ma olen väga ettevaatlik oma väljaütlemistes, kui tulemus sõltub minu mõjumisest ning toetun kootsingu filosoofiale ning saan aru, kuidas minu väljaütlemine võib negatiivselt mõjuda inimeste elule.
 3. Ma püüan kõigest jõust välja selgitada kõik enda probleemid, mis võivad mingil moel mõjuda, sattuda konflikti minu professionaalse töö kohustustega. Kui see peaks juhtuma, siis kohustun pöörduma professionaali poole, ning ette võtma kõik meetmed, sealhulgas ka peatama oma coachingu praktika.
 4. Nii kootside treenerina ja superviisorina, kui ka need, kes õpivad kootsideks. Olen kohustatud käituma antud määrustiku alusel kõikide treeningute ning supervisiooni ajal.
 5. Ma kogun, kasutan, hoian ja utiliseerin ettevaatlikult ükskõik milliseid kootsinguga seotud dokumente, jälgides kõiki ettekirjutusi, mis tagavad konfidentsiaalsuse ja ei ole vastuolus riigi seadusandlusega, kus ma viin läbi kootsingut.
 6. Ma kasutan federatsiooni liikmete kontakte ainult juhtudel, mis on ettenähtud ja märgitud federatsiooni poolt.

2. Suhted klientidega

 1. Ma luban luua selgeid, korrektseid, järgides kultuuri ja kommete piire, suheteid kliendiga, mis tekivad kootsingu teenuste osutamise käigus.
 2. Ma luban vältida kõikvõimalikke seksuaalseid suhteid oma klientidega.
 3. Ma luban, et annan teada kliendile kõikidest kokkulepetest ning luban kõiki kokkuleppeid järgida ka kootsingu teenuste osutamise käigus.
 4. Ma kohustun veenduda, kas enne koostöö algust või proovi sessiooni käigus, kas klient saab aru, mis on coaching ja on teadlik konfidentsiaalsusest, rahalistest tingimustest ning teistest lepingu tingimustest.
 5. Ma ei tekita inimeses teadlikult valesid lootusi, mida ta võib saada coaching’u käigus või tehes koostööd isiklikult minuga kootsina.
 6. Ma ei anna oma klientidele või tulevastele klientidele informatsiooni või soovitusi, mida saab mõista kahemõtteliselt.
 7. Ma ei kasuta, ükskõik mis aspekte, minu ja kliendi vahelistes suhetes oma isiklikeks või professionaalseteks otstarveteks, ega eelise või kasumi saamiseks.
 8. Ma austan kliendi soovi peatada kootsingu sessiooni igal hetkel. Ma pööran tähelepanu signaalidele, mis osutavad sellele, et klient ei saa enam kasu koostöös minuga.
 9. Kui ma olen veendunud, et klienti saab abistada paremini teine koots või muu spetsialist, siis ma toetan teda uues valikus.
 10. Ma soovitan oma kliendile pöörduda teise profiilse spetsialisti poole, kui see on tema jaoks kasulikum ja vajalikum antud ajal.
 11. Ma annan endast parima, et teavitada võime, kui minu klient peaks avaldama soovi tekitada teistele inimestele ohtu.

3. Konfidentsiaalsus, kliendi õigus eraelule.

 1. Ma austan oma kliendi õigust oma eraelule informatsiooni suhtes, mida jagab koostöö protsessi käigus, väljaarvatud seadusandluses ettekirjutatud juhtudel.
 2. Ma saan oma klientidelt nõusoleku enne seda, kui avaldan nende nimed kliendina või soovitajana või muu informatsiooni, mis puudutab minu kliente.
 3. Ma võtan oma kliendilt nõusoleku enne informatsiooni avaldamist temast, juhul kui tuleb kommerts pakkumine kolmandatelt isikutelt.

4. Huvide konflikt:

 1. Ma üritan vältida konfliktseid olukordi huvide erimeelsustes minu ja minu klientide vahel.
 2. Juhul kui konflikt on tekkinud või on tekkimas, luban teha kõike võimalikku, selleks, et arutada kliendiga võimalikke viise konflikti lahendamiseks, eelkõige kliendi huvides.
 3. Teatan kliendile kõikidest kasumitest kolmandate isikute poolt, juhul kui kasu on saadud kliendi soovituse põhjusel.
 4. Oma teenuste tasuks võtan asju ja teisi esemeid, mis ei kanna monetaarset hinda, kui see ei mõjuta suhteid minu ja kliendi vahel.


Kootsi vanne

Professionaalse kootsina, ma tõotan pühalikult täitma, võetud enda peale kohustused, kolleegide ja klientide suhtes, ning ühiskonna suhtes tervelt. Ma tõotan järgida Ühingu eetika koodeksit, ja pöörduma inimeste poole austusega, nii erapooletute kui võrdväärsete suhtes ning järgin neid standarte ka nende suhtes, kellele ma pakun kootsi teenust.