Üldsätted

1.1. Metacode OÜ (registrikood: 14277768) juhindub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanute koolituse valdkonna õigusaktidest, samuti teistest selle valdkonnaga seotud õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2.  Metacode OÜ on täiskasvanute koolitusasutus (Majandustegevsteade nr 236603; õppekavarühmad: turundus ja reklaam, juhtimine ja haldus, isiksuse areng).

1.3.  Metacode OÜ tegeleb isiksuse arengu alase täienduskoolitusega. https://metaleader.ee/et/uchebnye-programmy/

1.4. Õppetöö toimub ruumis, mis asub aadressil Meistri 16, Tallinn, Harjumaa, samuti distantsõppena ZOOMi platvormil ja meie veebikooli kabinetis aadressil www.nlp.apcoach.org

1.5.  Koolitusi korraldatakse koolituskalendri alusel, mis  avaldatakse koolituskeskuse  Meta Leader – NLP & Coaching Center kodulehel www.metaleader.ee

1.6.  Avatud koolitused toimuvad aasta ringi. Ettevõtete ja asutuste siseseid koolitusi korraldatakse individuaalse õppekava alusel, lähtudes ettevõtte ja õppijate vajadustest.

1.7.  Koolituse kestuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.8. Metacode OÜ asjaajamiskeeleks on eesti või vene keel.

1.9. Koolituse põhidokument on õppekava, mis määratleb järgmist:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • koolituse alustamise tingimused, kui need on õpiväljundite saavutamise eelduseks;
 • koolituse kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • koolituse sisu;
 • õpikeskkonna kirjeldus;
 • koolitusmaterjalide loend, kui õppekava jaoks on ette nähtud koolitusmaterjalid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse korraldamiseks vajaliku koolitaja kvalifikatsiooni, koolituskogemuse või töökogemuse kirjeldus.

 Metacode OÜ täiendusõppe vormid:

2.1. Rühmakoolitused – st koolitus toimub 8-20-liikmelises grupis.

2.2.  Praktiline töö toimub minirühmades – st õppevorm, kus üht oskust õpib korraga 3–6 õppijat.

2.3.  Individuaalne koolitus – st õppevorm, kus praktiseerib 1-2 õpilast.

2.4.  Veebikoolitus, kui tunnid toimuvad ZOOM-i ja meie veebikooli isikliku kabineti kaudu.

2.5. Hübriidkoolitus, kus tunnid toimuvad meie kontoris ja edastatakse õppijatele samal ajal interaktiivselt ZOOM-i kaudu. Osalejad saavad valida, kas õppida kohapeal või veebis.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

3.1.  Metacode OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid:

 • nimi
 • kontakttelefon
 • e-posti aadress
 • isikukood

  Iskukoode on vaja sertifikaadi või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

 Koolitusele registreerimine

4.1.  Koolitusele tuleb eelregistreeruda. Registreeruda saab koolituskeskuse Meta Leader – NLP & Coaching Centeri kodulehel www.metaleader.ee või telefonil
+372 56 713 832.

4.2. Registreerimise kinnitus saadetakse kahe päeva jooksul e-posti aadressile, mis sisestati  avalehel olevale registreerimisvormile.

4.3. Õppijatele, kes registreerusid koolitusele hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust, saadetakse e-posti teel kinnitus koolituse täpse aja, koha ning kestuse kohta.

4.4. Õppijal on õigus saada lisainfot koolituskeskuse Meta Leader – NLP & Coaching Center töötajatelt, kelle kontaktid on kodulehel www.metaleader.ee

 Rühma komplekteerimine

5.1. Koolituskeskuses Meta Leader – NLP & Coaching Center on õpperühmade moodustamise aluseks õppijate vanus  – alates 18. eluaastast.

5.2.  Enne koolituse algust koostatakse koolitusel osalejate nimekiri, s.o. õpperühma nimekiri.

5.3.  Õppima saavad asuda need, kes on eelregistreerunud, tasunud koolituse eest täies ulatuses või tasunud osamaksetena maksmise lepingu alusel ettemaksu ja saanud kirjaliku kinnituse koolitusele vastuvõtmise kohta.

5.4.  Isikuga, kes asub õppima koolituskeskusesse Meta Leader – NLP & Coaching Center, sõlmitakse koolitusleping.

5.5.  Õppijale, kes on saavutanud õpiväljundid ja  läbinud hindamise, väljastatakse täienduskoolituse seaduse (TäKS) kohaselt lõputunnistus. Kui koolituse õppekavas deklareeritakse hindamine rahvusvahelise sertifikaadi saamiseks, väljastatakse ka see. Õppijatele, kes ei osalenud hindamises või ei läbinud hindamist, väljastatakse täiendusõppe seaduse (TäKS) kohaselt koolituse läbimise tõend. Kui koolituse õppekavas on deklareeritud  hindamine rahvusvahelise sertifikaadi saamiseks, siis väljastatakse  selle kohta rahvusvaheline tõend.

5.6.  Koolituse eest tasutakse e-posti teel saadetud  arve alusel pangaülekandega, makseterminali kaudu meie kontoris või sularahas, mille vastu antakse  kviitung.

5.7.  Tasuda saab täies ulatuses või osamaksetena enne koolituse iga mooduli algust.

5.8.  Õppemaksu saab tasuda osamaksetena, mille suurus ja tasumise tingimused fikseeritakse koolituslepingus.

5.9.  Koolituskeskuses Meta Leader – NLP & Coaching Center õppemaksust vabastamise tingimusi ei ole.

5.10. Koolituskeskusel  Meta Leader – NLP & Coaching Center on õigus  tunnistust  või koolitusel osalemise tõendit mitte väljastada, kui õppemaks ei ole täies mahus tasutud.

5.11. Tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalejad koolituse lõpus tagasisideküsimustiku.

 Koolituskeskus Meta Leader – NLP & Coaching Center kohustub ja omab õigust

6.1.  Korraldada koolitusi  vastavalt õppekavale.

6.2.  Pidada tundide toimumise kohta arvestust.

6.3. Läbi viia  koolitaja haiguse tõttu või muul põhjusel ära jäänud tunnid kokkuleppel õppijatega neile sobival ajal.

6.4.  Koolituskeskusel Meta Leader – NLP & Coaching Centeril on õigus koolituse katkestamise korral õppijatele koolituse eest makstud raha mitte tagastada.

6.5.  Koolituskeskusel Meta Leader- NLP & Coaching Center on õigus jätta koolitusrühm avamata, kui koolitusele registreerunute arv on väiksem kui planeeritud rühma suurus.

6.6. Koolituskeskusel Meta Leader – NLP & Coachingu Center on õigus enne koolituse algust muuta koolituse mahtu ja hinda, teavitades sellest registreerunuid, kui koolitusrühma registreerunute arv jääb oodatust väiksemaks.

6.7.  Koolituskeskus Meta Leader – NLP & Coaching Center ei tee nende tundide maksumuse tasaarveldust, kust õppija puudus.

6.8. Koolituse eest tasutud ettemaksu tagastamine on võimalik juhul, kui õppija otsustas koolitusel mitte osaleda ja andis sellest teada 5 päeva enne koolituse esimese mooduli algust. Samuti ei pruugi koolituskeskus ettemaksu tagastada, kui see jääb kliendi enda nõusolekul koolituskeskuses Meta Leader toimuva tulevase koolituse tagatisrahaks.

 Õppija kohustub ja omab õigust

7.1.  Osa võtta koolitusest, millele ta on registreerunud või millel osalemist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitanud ja tasunud õppemaksu.

7.2. Tasuda õigel ajal koolituse maksumus koolituskeskuse Meta Leader – NLP & Coaching Center väljastatud arve alusel.

7.3.  Õppijal on õigus tasuda koolituse eest osamaksetena koolituskeskuse Meta Leader – NLP & Coaching Center kinnitatud konkreetse maksegraafiku alusel.

7.4. Õppija on kohustatud tunnist puudumisest koolituskeskust Meta Leader – NLP & Coaching Center teavitama vähemalt 24 tundi ette. Teavitamiskohustuse täitmata jätmise korral on õppija kohustatud tasuma puudutud tundide eest täies ulatuses.

Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

8.1.  Samuti jätab koolituskeskus endale õiguse koolituselt kõrvaldada õppija, kes pidevalt ohustab teiste õppijate tervist ja turvalisust või segab õppeprotsessi.

8.2.  Õppija arvatakse koolitusrühmast välja ka juhul, kui õppemaksu ei ole koolituse alguses tasutud, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

8.3. Kui  õppijal on koolituse ajal ootamatu meditsiiniline või perekondlik põhjus, peaks ta ühendust võtma kliendihalduri või koolitusjuhiga. Sel juhul püüame koolitusel osalejale vastu tulla – pakume võimalust osaleda järgmisel samalaadsel koolitusel puudutud tundide mahus, võimaluse korral  lubame läbida koolituse koos mõne teise rühmaga.

Koolitusprogrammide hindamine

9.1. Õpilase poolt läbitud programmide hindamine sisaldub koolitusprogrammi maksumuses.

9.2. Kui õpilane ei soorita atesteerimist koolitusprogrammi kehtestatud tähtaegade jooksul, on tal õigus kordusatesteerimisele pärast kursuse lõppu, kuid mitte hiljem kui ühe aasta jooksul alates koolituse lõppemise päevast.

9.3. Kordushindamine pärast koolitusprogrammi kehtestatud tähtaegade lõppu toimub tasulisel alusel. Sellise hindamise maksumus on 125 €.

Koolituskeskuse Meta Leader – NLP & Coaching Center koolituse korraldamise kord kehtib alates 05.01.2020.